Privacy kennisgeving

Meubelen Consorzio respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonsgegevens en het gebruik dat Meubelen Consorzio van die gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25/05/2018 in werking treedt.

Als je deze website bezoekt, worden je persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer je die zelf meedeelt via invulformulieren op één van de pagina’s van de website en hierbij geef je toestemming aan Meubelen Consorzio om je gegevens te gebruiken voor de behandeling van je verzoek. 

Voor bepaalde diensten, zoals verzoeken om informatie, vraagt Meubelen Consorzio dat je persoonlijke informatie onthult die ons in staat stelt om met je verzoek aan de slag te gaan. Deze informatie kan door Meubelen Consorzio worden gebruikt om je informatie te verstrekken over onze evenementen met het oog op kennisdeling onder onze klanten en / of andere activiteiten van onze zaak die mogelijk interessant voor jou zijn of om je onze publicaties toe te sturen. Meubelen Consorzio zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving.

Meubelen Consorzio verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Zelfs in deze gevallen waar je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van je expliciete toestemming, heb je steeds het recht om deze voor de toekomst in te trekken.

De persoonsgegevens die Meubelen Consorzio verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen de zaakvoerder en de webbeheerder van Meubelen Consorzio, of de entiteit waarmee Meubelen Consorzio een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot je gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven en/of verkocht aan derden. Evenmin worden deze gegevens opgeslagen op infrastructuur die zich buiten de Europese Unie bevindt. De gegevensverwerkingen en processen bij Meubelen Consorzio verlopen volledig manueel en je gegevens worden bijgevolg niet gebruikt in automatische besluitvormingsprocessen.

Meubelen Consorzio gebruikt je persoonsgegevens als zij daarvoor een duidelijk doel heeft. Als Meubelen Consorzio geen doel meer heeft, verwijdert zij de gegevens. Het uitgangspunt is dat je gegevens voor de duurtijd van het klantenbestaan worden bewaard tot alle eventuele openstaande schulden afgelost zijn of vorderingen, die uit je relatie met de Meubelen Consorzio zouden kunnen voortvloeien, afgehandeld of verjaard zijn.

Meubelen Consorzio behoudt zich het recht voor deze Privacy kennisgeving op elk tijdstip te wijzigen. Deze wijzigingen treden dan in werking op het ogenblik waarop deze gewijzigde kennisgeving op deze website wordt vermeld.